Soccer24.com

Reklama
Reklama
Reklama
24 Sport network:
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Vymezení stran. Tyto podmínky užití (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Livesport s.r.o., se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, IČO 274 33 722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C113331, Česká republika (dále jen „provozovatel“, „my“, „nás“ nebo „náš“ apod.) a třetími fyzickými osobami (dále jen „uživatel“, „vy“, „váš“, „vám“ apod.) při užívání naší webové stránky (dále jen „webová stránka“).

  2. Použitelnost podmínek. Pokud jste neregistrovaný uživatel webové stránky, platí pro vás pouze ustanovení o povaze a používání webové stránky, zejména čl. 1, 2 a čl. 10 obchodních podmínek. Pro registrované uživatele platí obchodní podmínky v plném rozsahu a doporučujeme vám se s nimi seznámit, zejména se zvláštními ustanoveními čl. 3 až čl. 12 obchodních podmínek, které tvoří smlouvu o poskytování služby mezi registrovaným uživatelem a námi.

 2. OBSAH WEBOVÉ STRÁNKY

  1. Povaha služby. Webová stránka obsahuje aktuální informace o sportovních událostech, zejména sportovní výsledky zobrazované v reálném čase, konečné výsledky, rozlosování, sestavy a další sportovní statistiky a sportovní obsah. Výsledky a jiné statistické informace zobrazované na webové stránce jsou založeny na informacích poskytnutých jinými nezávislými zdroji (od třetích stran), naším úsilím nebo jinými oficiálními aplikacemi. Přestože vyvíjíme veškeré úsilí, abychom pravidelně aktualizovali obsah a kontrolovali výsledky či jiné informace zobrazené na webové stránce, nečiníme žádné přísliby ani neposkytujeme žádné záruky ohledně webové stránky a doporučujeme vám důkladně porovnat informace shromážděné na webové stránce také s originálními a jinými zdroji. Za použití a spolehnutí se na výsledky a další informace zobrazené na webové stránce jste plně odpovědní. V závislosti na regionu, jazyku případně dalších okolnostech, které ovlivňují cílový trh a publikum webové stránky, může být na webové stránce dostupné také sportovní zpravodajství, tvořené naším obsahem nebo obsahem třetích stran.

  2. Použití stránky na vlastní riziko. Webovou stránku provozujeme a veškerá sdělení a informace uložené a zobrazované na ní poskytujeme s přiměřenými možnostmi a péčí, které po nás lze spravedlivě požadovat, a způsobem, který je popsán v těchto obchodních podmínkách. Váš přístup na webovou stránku, její používání, stahování jakéhokoliv softwaru souvisejícího s webovou stránkou a používání jakýchkoliv informací, které vám mohou být poskytnuty v souvislosti s webovou stránkou, jsou však pouze na vaší volbě, uvážení, riziku a pouze pro vaše osobní použití. Webové stránky nesmíte používat ke komerčním účelům.

  3. Registrace a placený obsah. Pro zpřístupnění některých částí nebo funkcí webové stránky vyžadujeme registraci (čl. 3 obchodních podmínek). Registrace může být podmíněna dosažením určitého věku. Bez provedení registrace vám nemusí být zobrazen veškerý obsah a funkcionalita webové stránky může být omezena. Dostupnost některých funkcí nebo obsahu může být dále podmíněna zaplacením poplatku.

  4. Obsah třetích stran. Nezajišťujeme obsah externích aplikací či zdrojů, které mohou být přístupné z webové stránky. Veškerý obsah třetích stran dostupný na webové stránce není hostován na našich serverech a ani jej nevytváříme či nenahráváme na server, kde je umístěn. Obsah třetích stran je zpravidla označený příslušným logem, ikonou nebo jiným identifikátorem třetí strany. Výslovně vylučujeme jakoukoliv svoji odpovědnost spojenou s takovým obsahem, jeho dostupností či informacemi v něm obsaženými.

  5. Zobrazení reklamy. Souhlasíte s tím, že v rámci služby může být zobrazována reklama, včetně reklamy třetích osob.

  6. Vztah k hazardním hrám. Užití webové stránky je zcela na vaše riziko. Webová stránka není herní aplikací ani aplikací pro provozování hazardních her. Neprovozujeme hry ani hazardní hry, proto nepřijímáme ani nekontrolujeme vaše finanční či jiné prostředky a nepodílíme se na žádných transakcích souvisejících s hazardními hrami. Sázkové kurzy, které se zobrazují na webové stránce, jsou předkládány se zpravodajským účelem. Žádná sdělení nebo informace zveřejněné na webové stránce nepředstavují doporučení ohledně účasti na hře nebo ohledně uzavření sázky, ani nepředstavují právní, daňové nebo jiné podobné poradenství v souvislosti s hraním nebo hazardními hrami.

  7. Místní právo. Doporučujeme vám dodržovat příslušné právní předpisy země, ve které máte přechodné či trvalé bydliště, jíž jste občany a/nebo kde jste přítomni.

  8. Práva k obsahu. Texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Není-li s námi smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména tak není bez našeho výslovného souhlasu dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

  9. Ochrana databáze. Obsah databáze nacházející se na webové stránce (dále jen „obsah databáze“) je chráněn zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s námi smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití obsahu databáze dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména tak není bez našeho výslovného souhlasu dovoleno vytěžování (kopírování) nebo zužitkování (zpřístupnění veřejnosti) obsahu databáze nebo jeho kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části.

  10. Nedovolené zásahy. Nesmíte používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz našich zařízení, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Nesmíte náš server, na kterém je webová stránky provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky a ani nesmíte být při takové činnosti nápomocni třetí osobě. Nesmíte webovou stránku jakkoliv upravovat, rozebírat, dekompilovat nebo vůči webové stránce používat metody reverzního inženýrství, pokud není obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak. Bez našeho výslovného souhlasu není dále dovoleno užít obsah webové stránky formou embedování, agregování, scrapování nebo znovu vytváření, pokud není obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak.

  11. Následky porušení práv. Váš zásah do práv k autorským dílům, do práv k ochranným známkám či zásah do zvláštního práva pořizovatele databáze může mít za důsledek vznik občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti.

 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Podání návrhu. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provedete kliknutím na tlačítko „Pokračovat přes email“, vyplněním a odesláním údajů v registračním formuláři umístěném na webové stránce (dále jen „žádost o registraci“). Odpovídáte za to, že údaje uvedené v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek správné.

  2. Přijetí návrhu. V návaznosti na doručení žádosti o registraci zašleme na adresu elektronické pošty uvedenou v žádosti o registraci (dále jen „adresa uživatele“) informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu, nebo vám umožníme užití služby (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

  3. Využití registrace u třetí strany. V případě, že využíváte existující registraci u třetí osoby (kupříklad registraci v rámci sociální sítě), můžete nám zaslat návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb kliknutím na příslušné tlačítko s logem, obchodním označením nebo názvem služby dané třetí osoby. V návaznosti na doručení návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty vám umožníme užít službu. Umožněním užití služby je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

  4. Souhlas s poskytnutím služby. Souhlasíte s tím, že můžeme započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

  5. Náklady na komunikační prostředky. Souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vám vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradíte samostatně, přičemž ty se neliší od základní sazby za použití takového komunikačního prostředku.

 4. Obsah smlouvy o poskytování služeb

  1. Předmět smlouvy. Na základě smlouvy o poskytování služeb vám umožníme využívat prostřednictvím webové stránky službu včetně obsahu a funkcí, jejichž dostupnost je podmíněna registrací. Dostupnost některých funkcí nebo obsahu může být dále podmíněna zaplacením poplatku, dosažením určitého věku, stabilním internetovým připojením nebo verzí operačního systému vašeho zařízení, kterou podporujeme.

  2. Obsah smlouvy. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.

  3. Jazyk smlouvy. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá v českém jazyce.

 5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Ochrana účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Souhlasíte s tím, že vaše přihlašovací údaje mohou být využity i pro vaše přihlašování do jiných platforem provozovaných námi či jinou osobou, jež je s námi propojena. Jste povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do vašeho uživatelského účtu a berete na vědomí, že neneseme odpovědnost za porušení této povinnosti z vaší strany.

  2. Výhrada práv. Můžeme vám znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy porušíte své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

 6. PODMÍNKY SLUŽBY

  1. Nemožnost poskytování služby. Službu nemusíme poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na vaší straně nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusíme poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

  2. Výpadky služby. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Informace uložené vámi v rámci služby nemusí být námi zálohovány, mohou být porušeny či jinak znehodnoceny.

  3. Omezení kvality služby. V rozsahu povoleném právními předpisy neneseme odpovědnost za (i) jakékoliv poruchy počítačových programů souvisejících s webovými stránkami, (ii) nedostatky nebo viry, které mají za následek ztrátu dat, (iii) jakékoli jiné poškození vašeho počítačového vybavení, mobilního telefonu nebo mobilního zařízení nebo softwaru, (iv) chyby (včetně chyb ve vstupech, zobrazovaných datech či výsledcích) a (v) jakékoli vaše pokusy o používání webové stránky metodami, prostředky nebo způsoby, pro které nejsou námi určeny. Vyhrazujeme si právo pozastavit, upravit, odstranit či doplnit webovou stránku podle našeho vlastního uvážení a v rozsahu povoleném právními předpisy, jakož i právo pozastavit vaše používání webových stránek. Za taková opatření neneseme odpovědnost.

  4. Chyby. Souhlasíte s tím, že nás budete informovat o jakékoliv chybě v rámci vašeho uživatelského účtu na webových stránkách nebo chybě jakýchkoliv informací zobrazovaných na webové stránce (zejména chybných výpočtů, zkreslení informací, nesprávných poplatků, provizí, bonusů nebo výplat, případně přepočtů měn).

  5. Omezení odpovědnosti. My (včetně našich vedoucích zaměstnanců, ředitelů, zástupců a zaměstnanců) ani osoby s námi propojené nejsme odpovědni ze smlouvy, z deliktu (včetně nedbalosti) či z jiného důvodu za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, následné, zvláštní, sankčně nahrazované nebo exemplární škody, zejména za ztrátu dat, zisků, příjmů, obchodů, příležitostí, dobrého jména, pověsti nebo přerušení provozu nebo za jakékoliv jiné ztráty, které jsme nemohli předvídat a které vyplývají ze smlouvy o poskytování služeb nebo z vašeho užívání webové stránky.

  6. Odškodnění. Informace na webové stránce jsou poskytovány tak, jak jsou, a souhlasíte s tím, že nás zbavujete jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s webovou stránkou a informacemi obsaženými na webové stránce. Bez ohledu na ustanovení čl. 6.6 obchodních podmínek je naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

 7. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

  1. Personalizace obsahu. Jste oprávněni přizpůsobit obsah služby vlastním potřebám, avšak vždy pouze v rozsahu možností nastavení nabízených službou.

  2. Nevyžádaná propagace. S ohledem na požadavky ochrany osobních údajů, informační a kybernetické bezpečnosti a za účelem zamezení podvodům je výslovně zakázáno zveřejňovat na webové stránce jakékoliv informace nebo kontaktovat naše zákazníky s cílem nabízet nebo propagovat jakékoliv nabídky, produkty nebo služby.

  3. Zásady proti podvodům a obtěžování. V rámci webové stránky uplatňujeme politiku nulové tolerance vůči nevhodným a podvodným aktivitám. Pokud podle našeho uvážení zjistíme, že jste se pokusili jakýmkoliv způsobem podvést nás a/nebo jiného uživatele webové stránky, vyhrazujeme si právo pozastavit či zrušit váš uživatelský účet nebo vám zakázat přístup na webovou stránku, a to na určitou nebo neurčitou dobu. Za přijetí takového opatření neneseme odpovědnost v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Vyřizování stížností. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 12.6). Informaci o vyřízení vaší stížnosti zašleme na elektronickou adresu uživatele.

  2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Orgán příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb můžete nalézt na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi námi a vámi ze smlouvy o poskytování služeb.

  3. Kontaktní spotřebitelské místo. Kontaktní místo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) můžete nalézt na https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

  4. Oprávnění k podnikání. Jsme oprávněni k podnikání na základě českého živnostenského oprávnění. Kontrolu nad naší činností provádí v rámci své působnosti příslušný český dozorový orgán v rámci své pravomoci. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává dozorový úřad v členském státě EU, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde se nachází místo údajného porušení ochrany osobních údajů.

  5. Uplatnění vad. Práva a povinnosti ohledně naší odpovědnosti za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Práva vyplývající z naší odpovědnosti za vady služeb můžete uplatnit zejména na adrese našeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 12.6).

  6. Komunikace smluvních stran. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena v textové podobě, a to elektronickou poštou. Vám bude doručováno rovněž elektronickou poštou na adresu uživatele.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Informace o zpracování osobních údajů. Naši informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (“nařízení GDPR“) plníme prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“).

  2. Tyto obchodní podmínky je třeba číst a vykládat společně s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které je dostupné zde.

 10. Cookies

  1. Nástroj pro udělování souhlasu s ukládáním souborů cookies. Získávání vašeho souhlasu a plnění informačních povinností související s využíváním cookies na webové stránce probíhá prostřednictvím zvláštního systému, který zajišťuje třetí osoba.

 11. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Odstoupení od smlouvy. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, jste vy, jako spotřebitel, oprávněni od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy můžete využít námi poskytovaný vzorový formulář.

  2. Účinnost smlouvy. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.

  3. Ukončení smlouvy. Trvání smlouvy o poskytování služeb můžete kdykoliv ukončit faktickým úkonem spočívajícím ve zrušení vašeho uživatelského účtu. Trvání smlouvy o poskytování služeb můžete ukončit také tím, že nás požádáte o výmaz vašich osobních údajů v souladu s nařízením GDPR.

  4. Ukončení smlouvy z naší strany. V případě, že porušíte některou vaši povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, můžeme smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem, kdy vám bude doručena, a to elektronickou poštou na adresu uživatele. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Rozhodné právo. Vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty nejste zbaveni ochrany, kterou vám poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  2. Příslušnost soudů. Domluvili jsme si pravomoc a působnost soudů České republiky.

  3. Jednostranná změna obchodních podmínek. Obchodní podmínky můžeme v rozsahu povoleném právními předpisy jednostranně změnit, a to v případech, kdy se budeme domnívat, že tyto změny jsou založeny na opodstatněných a oprávněných důvodech. Na změnu obchodních podmínek budete upozorněni elektronickou poštou na adresu uživatele nebo dialogovým oknem na webové stránce. Změněné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uvedeným v upozornění vám oznámeném, tedy e-mailem na adresu uživatele nebo v dialogovém okně webové stránky, nejdříve však třicet (30) dnů ode dne, kdy jste byli o takové změně informováni. Změněné obchodní podmínky můžete odmítnout před nabytím jejich účinnosti a v takovém případě ukončit smlouvu o poskytování služeb. Tím nejsou dotčena ustanovení článku 12.4 obchodních podmínek.

  4. Souhlas se změnou obchodních podmínek. Aniž je dotčen čl. 12.3. obchodních podmínek, ke změně obchodních podmínek může dojít také vaším výslovným potvrzením (souhlasem). Udělením vašeho výslovného souhlasu s novou verzí obchodních podmínek se nová verze stává od rozhodného data nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. K udělení výslovného souhlasu může dojít prostřednictvím dialogového okna na webové stránce případně jiným vhodným způsobem.

  5. Přístupnost smlouvy. Smlouvu o poskytování služeb včetně obchodních podmínek archivujeme v elektronické podobě, přičemž není veřejně přístupná.

  6. Naše kontaktní údaje. Naše kontaktní údaje jsou následující: doručovací adresa Livesport s.r.o., se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Česká republika, adresa elektronické pošty info@livesport.eu.

  7. Postoupení smlouvy. Souhlasíte s tím, že můžeme zcela nebo částečně postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na jakoukoliv třetí osobu.

V Praze dne 1. 4. 2023

Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

Příloha č. 1 obchodních podmínek – Formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Vyplňte tento formulář a pošlete nám jej zpět v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Adresát (provozovatel):

Livesport s.r.o.

se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Česká republika

tímto odstupujete od smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne:
Vaše jméno a příjmení:
Vaše bydliště:
Váš registrační email:
Datum:
Váš podpis: (pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)