Soccer24.com

Reklama
Reklama
Reklama
24 Sport network:
GDPR a žurnalistika

Informace o zpracování osobních údajů pro novinářské účely

Livesport s.r.o. („my“, „naše“ nebo „nám“) provozuje na svých webových stránkách a v aplikacích pro mobilní telefony, tablety a podobná koncová zařízení (dohromady dále jen "platformy") zpravodajský obsah z oblasti sportu, jenž může obsahovat i vaše osobní údaje („vy“ nebo „vaše“).

Tyto informace o zpracování osobních údajů pro novinářské účely („informace“) vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje v souvislosti se zpravodajským obsahem dostupným na našich platformách v jakékoli jazykové verzi či lokalizaci.

 1. Naše totožnost a kontaktní údaje

  1. My, jako správce vašich osobních údajů, jsme Livesport s.r.o., společnost s ručením omezeným, se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační číslo společnosti 27433722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 113331.

  2. Pokud nás chcete kontaktovat, můžete:

   1. prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo v aplikaci;

   2. e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu privacy@livesport.eu;

   3. dopisem zaslaným na výše uvedenou poštovní adresu.

  3. Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů a výkonem vašich práv prostřednictvím e-mailu dpo@livesport.eu.

 2. Zpracovávané osobní údaje

  1. Osobní údaje, které jsou zveřejněny v rámci novinářského obsahu v různorodé podobě na našich platformách či zpracovávány v rámci přípravy takového obsahu, a jejichž obsah je dán rozsahem zájmu veřejnosti na informování z oblasti sportu, zahrnují celou řadu různorodých informací týkajících se dotčených osob, případně i vašich osobních údajů, a dále i informací týkajících se sportovních osobností, sportovních klubů a organizací, sportovních zápasů, sportovních výkonů a jiných souvisejících událostí. Mezi tyto informace zejména patří:

   1. Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, věk a státní příslušnost.

   2. Fotografie, audiovizuální záznamy a projevy osobní povahy, zejm. vaše rozhovory a komentáře.

   3. Údaje o zařazení, které souvisí s vaším působením zejména ve sportu a veřejném životě nebo s vaší náležitostí k určitému uskupení (např. sportovnímu klubu).

   4. Údaje o sportovní aktivitě, tj. údaje které souvisí s vaší sportovní nebo profesní aktivitou (např. ne/účast ve sportovních utkáních, sportovní výkony a statistiky).

   5. Zvláštní kategorie osobních údajů, které přímo souvisí s vaší sportovní činností nebo profesní aktivitou (např. vaše zranění a související zdravotní stav). Tyto zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme a případně i zveřejňujeme přiměřeným způsobem pouze pokud jsme dospěli k závěru, že na jejich zpracování a zveřejnění je významný celospolečenský zájem.

   6. Další údaje v obsahu. Jedná se o veškeré další vaše údaje, které mohou být obsažené ve zpravodajském obsahu, např. údaje související s manželstvím, údaje o rodinných příslušnících, údaje o zaměstnání a majetkových poměrech, včetně příjmů, dosažených úspěších a vzdělání. I tyto kategorie osobních údajů zpracováváme a případně i zveřejňujeme přiměřeným způsobem pouze pokud jsme dospěli k závěru, že na jejich zpracování a zveřejnění je významný celospolečenský zájem.

 3. Účel a právní důvod zpracování

  1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je ustanovení § 17 odst. 1 a násl. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ anebo „ZZOÚ“). Vaše osobní údaje lze zpracovávat přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Dalším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je též výkon ústavně zaručené svobody projevu a práva na informace a v neposlední řadě náš oprávněný zájem daný zájmem na ochraně před právními nároky dotčených osob, případně třetích osob a pro případné doložení pravdivosti námi publikovaného obsahu.

  2. Konkrétní účely zpracování jsou následující:

   1. Příprava, zpracování a publikace obsahu

    Vaše osobní údaje využíváme pro přípravu, vytváření a zpracování obsahu do výsledné podoby a pro jejich následné zveřejnění na platformách za účelem provozování platforem založených na zpravodajském obsahu primárně z oblasti sportu, jmenovitě pro:

    • jako podklad pro přípravu a publikaci textového, obrazového nebo audio mediálního obsahu

    • pro doložení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů a pro doložení pravdivosti námi publikovaného obsahu;

    • jako součást fotobanky anebo uložiště audiovizuálního obsahu v případě, že jde o obrazový snímek anebo audiovizuální záznam, k jehož publikaci jsme oprávněni.

   2. Vytváření klíčových slov a profilů

    Vaše osobní údaje využíváme v rámci provozu platforem i pro tvorbu databází, kategorizaci a řazení novinářského obsahu, a také pro vytváření klíčových slov tak, aby měla veřejnost snadnější přístup k vyhledávání informací, a aby byl pro ni obsah přehlednější.

    V souvislosti s vaším profilem neprovádíme žádné automatizované individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 4. Doba zpracování

  1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání právního základu pro jejich zpracování.

  2. Pokud je osobní údaj zpracováván jako podklad pro přípravu novinářského obsahu, ukončíme jeho zpracování, pokud nebude takto použit a současně nebudeme mít za to, že údaj bude použit v jiném připravovaném nebo zvažovaném materiálu.

  3. Pokud je osobní údaj publikován jako součást novinářského obsahu, bude zpracováván v elektronické formě uložením v příslušném datovém úložišti sloužícím pro provoz příslušné platformy nebo pro archivaci novinářského obsahu na platformě v elektronické podobě bez časového omezení.

  4. Pokud je osobní údaj zpracováván pro doložení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů, pro případné spory, a pro doložení pravdivosti námi publikovaného obsahu, může být v závislosti na jeho povaze zpracováván bez časového omezení. Zpracování sami ukončíme, pokud důvod pro něj odpadne.

  5. Pokud je osobní údaj zpracováván pro vytváření klíčových slov a profilů, bude zpracováván v elektronické formě uložením v příslušném datovém úložišti sloužícím pro provoz příslušné platformy po dobu uložení relevantního obsahu, na který odkazují.

  6. Pokud je osobní údaj zpracováván uložením ve fotobance anebo jiné databázi audiovizuálního obsahu, bude zpracováván po dobu trvání licence anebo jiného oprávnění k publikaci příslušného audiovizuálního obsahu (tj. v některých případech bez časového omezení) anebo po dobu existence autorských práv k tomuto obsahu.

 5. Správce a další zpracovatelé

  1. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my určujeme, za jakým účelem a jakými prostředky budou vaše osobní údaje zpracovávány, tedy zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zveřejněny, a také za řádné provádění takového zpracování vašich osobních údajů odpovídáme.

  2. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány výše. Takovými zpracovateli jsou osoby, které pro nás zajišťují technické činnosti, včetně osob poskytujících nám hostingové služby a služby vývoje software, a dále naši externí zpracovatelé novinářského obsahu a také i jiné společnosti z naší skupiny.

 6. Zveřejnění a předání údajů

  1. Vaše osobní údaje v rámci novinářského obsahu budou zveřejňovány a budou dostupné veřejnosti na internetu, případně jen omezenému množství našich uživatelů.

  2. Vaše osobní údaje jako součást novinářského obsahu můžeme umístit na i na sociální sítě. V takovém případě může dojít ve smyslu Nařízení “k předání vašich údajů do třetích zemí (do země mimo EU)”, a to i do zemí, pro které Evropská komise dosud nerozhodla o odpovídající ochraně totožné s právem EU. V takovém případě my zajistíme, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány a chráněny jednak v souladu s našimi standardními podmínkami ochrany osobních údajů ale také prostřednictvím vhodných záruk uvedených v čl. 46 Nařízení a dostupných například zde.

 7. Vaše práva

  1. Při zpracování vašich osobních údajů máte určitá práva, která jsme povinni v odpovídajícím rozsahu naplňovat.

  2. Jelikož však zpracováváme vaše osobní údaje pro novinářské účely, uplatní se na výkon práv určité výjimky. Podle § 20 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se v případě uplatnění práv na výmaz (jak je toto popsáno v písm. c) níže) a opravu (jak je toto popsáno v písm. b) níže) postupuje podle jiných právních předpisů, jako je § 82 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Specifické podmínky jsou stanoveny také v případě práva na omezení zpracování (jak je toto popsáno v odst. 7.6 níže).

  3. Právo na přístup. Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, a po jakou dobu budou zpracovávány. Máme právo na ochranu zdroje a obsahu informací. Nejsme povinni poskytnout vám zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, ani informaci o tom, zda pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. Vaší žádosti můžeme nevyhovět, pokud se jedná o osobní údaje, které námi nebyly uveřejněny a jsou zpracovávány pouze pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. V ostatních případech můžeme přístup k osobním údajům vyloučit v odůvodněných případech, zejména pokud by jinak došlo k ohrožení nebo zmaření oprávněného účelu zpracování osobních údajů nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

  4. Právo na opravu. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili (je-li to technicky možné), případně uvedli na pravou míru, bylo-li touto nepřesností či neúplností nepřiměřeně zasaženo do vaší osobnosti.

   V případě opravy osobních údajů budeme o této skutečnosti informovat uvedením údaje o poslední aktualizaci přímo ve zveřejněném obsahu.

  5. Právo na výmaz. Pokud zjistíte, že zpracováním vašich osobních údajů bylo nepřiměřeně zasaženo do vaší osobnosti, máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali.

   V případě výmazu osobních údajů budeme o této skutečnosti informovat uvedením údaje o poslední aktualizaci přímo ve zveřejněném obsahu, bude-li tento obsah dostupný, případně jiným vhodným způsobem.

  6. Právo na omezení zpracování. I v případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávané pro novinářské účely, můžete v některých případech využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje požadovat, aby tyto údaje nebyly po omezenou dobu předmětem žádných dalších operací zpracování. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když jsou splněny všechny následující podmínky:

   1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování;

   2. Vaše osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; a současně umožnění výkonu tohoto práva nevyžaduje nepřiměřené úsilí z naší strany.

  7. Právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo vznést námitku, vždy však jen proti konkrétnímu zpřístupnění nebo uveřejnění osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. V takovém případě prosím uveďte konkrétní důvody nasvědčující, že ve vašem případě převažuje oprávněný zájem na ochraně vašich práv a svobod nad veřejným zájmem na svobodě projevu. Pokud budeme mít za to, že bylo prokázáno, že váš zájem převažuje, zveřejňování daných osobních údajů ukončíme.

  8. Právo podat stížnost. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  9. Uplatnění vašich práv. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet na výše uvedenými způsoby (nejjednodušeji elektronicky prostřednictvím formuláře anebo e-mailové zprávy). Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

  10. Vyhrazujeme si právo tyto Informace o zpracování osobních údajů příležitostně upravit nebo aktualizovat; platnou verzi Informací vždy zveřejňujeme na svých webových stránkách a v mobilních aplikacích. Doporučujeme vám proto, abyste tyto Informace pravidelně kontrolovali, a byli tak informováni o podmínkách zpracování osobních údajů i svých právech.

V Praze dne 09.10.2023

Livesport s.r.o.