Soccer24.com

Reklama
Reklama
Reklama
24 Sport network:
Zásady ochrany osobních údajů

Úvodní informace

Livesport s.r.o. („my“, „naše“ nebo „nám“) respektuje soukromí svých uživatelů („vy“ nebo „vaše“). Tyto informace o zpracování osobních údajů („Informace“) vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, poskytujeme a chráníme vaše osobní údaje v souvislosti s našimi webovými stránkami v jakékoli jazykové verzi či lokalizaci (dále společně jen "webová stránka"). Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s vaším používáním webové stránky, registrací na webové stránce, v souvislosti s přímým marketingem a v souvislosti s ukládáním souborů cookie HTTP do vašeho zařízení.

 1. Naše totožnost a kontaktní údaje

  1. My, jako správce vašich osobních údajů, jsme Livesport s.r.o., se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, IČO 274 33 722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C113331, Česká republika.

  2. Naše kontaktní údaje jsou následující: poštovní adresa Livesport s.r.o., se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Česká republika, e-mailová adresa privacy@livesport.eu.

  3. Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů a výkonem vašich práv prostřednictvím e-mailu dpo@livesport.eu.

 2. ZPRACOVÁNÍ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A VAŠÍ REGISTRACÍ

  1. Specifikace zpracování při používání webové stránky. Pokud používáte webovou stránku zpracováváme pro níže uvedené účely B a C záznamy související s vaším užíváním webové stránky (IP adresa, Geo IP, údaje o operačním systému, typ a verzi vašeho prohlížeče, a uživatelské nastavení webové stránky), které se získávají automaticky pří užívání webové stránky a údaj o věku, pokud jste nám takovou informaci poskytli.

  2. Specifikace zpracování při registraci a přihlášení. Pokud si při používání webové stránky vytvoříte účet nebo se přihlásíte na webové stránce pomocí dříve vytvořeného účtu z jiných našich platforem nebo produktů, dále zpracováváme při používání webové stránky pro níže uvedené účely A, B a C vaše osobní údaje, jako jsou

   1. kontaktní údaje, včetně e-mailu, které jste nám při vytvoření účtu poskytli;

   2. údaj o věku, byl-li pro registraci či po přihlášení vyžadován;

   3. údaje spojené s používáním funkcí webové stránky (např. hlasování v anketách, nebo nastavené oblíbené týmy);

   4. pseudonymizovaný identifikátor pro sledování fungování webové stránky a hlášení technických závad, další pseudonymizované identifikátory, které jsme za účelem vaší ochrany zavedli, a v případě, že jste se rozhodli zaregistrovat nebo přihlásit na webové stránce prostřednictvím vašeho existujícího účtu u třetí strany (např. Facebook, Gmail, Apple), zpracováváme také vaše jméno, fotografii a třetí stranou vygenerovaný pseudonymizovaný identifikátor, které poskytne k přihlašování taková autorizovaná třetí strana;

  3. Účely zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro tyto účely:

   • Účel A: Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění ze smlouvy mezi vámi a námi nebo to, abychom mohli učinit kroky předcházející uzavření takové smlouvy v souvislosti s vaší registrací nebo přihlášením na webové stránce.

   • Účel B: Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je zajištění technického chodu webové stránky, tj. řádného a bezproblémového fungování webové stránky a s tím související odstraňování nahlášených technických chyb a následná optimalizace (předcházení chyb v budoucnu) webové stránky.

    Provedli jsme posouzení, zda je možné za tímto účelem zpracovávat vaše osobní údaje a provedli jsme také nezbytný test proporcionality, který posuzuje zájmy na ochraně vašich práv a naše zájmy. Dospěli jsme k závěru, že s ohledem na skutečnosti, že většinu zpracovávaných osobních údajů máme k dispozici pro jiné účely, že užíváme pseudonymizované identifikátory, že odstraňování vad je i v zájmu uživatele webové stránky, že následná optimalizace webové stránky je v zájmu všech uživatelů webové stránky, se nám nejeví, že by vaše zájmy či základní práva a svobody na ochranu vašich osobních údajů převažovaly nad naším výše uvedeným oprávněným zájmem.

   • Účel C: Účelem zpracování vašich osobních údajů je splnění našich zákonných povinností zejména v oblastech daňové, účetní, a reklamní regulace.

  4. Právní základ. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely jsou následující:

   1. pro účel A je skutečnost, že takové zpracování je nezbytné pro plnění ze smlouvy mezi vámi a námi nebo pro to, abychom mohli učinit kroky předcházející uzavření takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení").

   2. pro účel B je náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení spočívající v zajištění technického chodu webové stránky.

   3. pro účel C se jedná o splnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

  5. Doba uchovávání. Vaše osobní údaje budou zpracovávány

   • pro účel A po dobu tří (3) let od skončení vaší smlouvy;

   • pro účel B po dobu trvání smlouvy máte-li u nás vytvořený účet, nebo po dobu 1 měsíce od užití webové stránky, pokud nemáte vytvořený účet; a

   • pro účel C po dobu nezbytnou pro splnění zákonných povinností v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

  6. Další příjemci. Osoby, které pro nás zajišťují technické činnosti, včetně osob poskytujících nám hostingové služby a služby vývoje software, a jiné společnosti z naší skupiny („naše skupina“) mohou být dalšími příjemci vašich osobních údajů. V případech, kdy nám to stanoví obecně závazné právní předpisy, mohou být dalšími příjemci vašich osobních údajů také příslušné orgány veřejné moci, a to za účelem plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

  7. Vaše práva. Za podmínek stanovených v Nařízení a v závislosti na uvedených účelech máte právo požadovat, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti, než takové žádosti vyhovíme.

   1. Pokud máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů došlo nebo dochází k porušení Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména u dozorového orgánu v členském státě EU, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde se nachází místo údajného porušení Nařízení.

   2. Máte právo kdykoliv vyslovit námitku vůči zpracování vašich osobních údajů pro účel B. V případě, že vyslovíte námitku se zpracováním vašich osobních údajů za účelem B, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo vašimi právy a svobodami, nebo jsou-li takové údaje nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

   3. Nejste povinni nám své osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však nezbytným požadavkem pro účel A, tj. pro uzavření a plnění smlouvy, přičemž bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji splnit, a to vám může znemožnit využívání některých funkcí a nákupů v rámci webové stránky, které jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům. Zpracování vašich osobních údajů pro účel C je v souvislosti s vaším případným nákupem na webové stránce zákonným požadavkem.

 3. ZPRACOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMÝM MARKETINGEM VŮČI REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM

  1. Specifikace zpracování. Pokud se zaregistrujete na webové stránce, nebo se přihlásíte na webovou stránku pomocí dříve vytvořeného účtu z jiných našich platforem nebo produktů (jako náš zákazník), můžeme vám v souladu s obecně závaznými právními předpisy zasílat obchodní sdělení (marketingové nabídky) ohledně našich vlastních obdobných služeb, a za tímto účelem zpracováváme:

   1. kontaktní údaje, včetně e-mailu, které jste nám při vytvoření účtu poskytli;

   2. pseudonymizované identifikátory, které jsme za účelem vaší ochrany zavedli, a v případě, že jste se rozhodli zaregistrovat nebo přihlásit na webové stránce prostřednictvím vašeho existujícího účtu u třetí strany (např. Facebook, Gmail, Apple), zpracováváme také pseudonymizovaný identifikátor, který vygeneruje a poskytne k přihlašování taková autorizovaná třetí strana;

   Toto zpracování osobních údajů není založeno na vašem souhlasu, nicméně máte kdykoliv právo vyslovit námitku vůči tomuto zpracování.

  2. Účel zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání komerčních sdělení vám, jako našemu zákazníkovi, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  3. Právní základ. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

  4. Naše oprávněné zájmy. Náš oprávněný zájem je založen na skutečnosti, že jste naším zákazníkem (uživatelem) a že jsme vám při shromažďování vašich osobních údajů poskytli jasnou, zřetelnou, bezplatnou a jednoduchou možnost odmítnout používání vašich elektronických kontaktních údajů pro zasílání obchodních sdělení.

   1. Při zasílání obchodních sdělení postupujeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

   2. V bodě 47 preambule Nařízení se mimo jiné uvádí, že „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu“.

   3. Provedli jsme posouzení, zda je možné zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, a provedli jsme také nezbytný test proporcionality, který posuzuje zájmy na ochraně vašich práv a naše zájmy. Dospěli jsme k závěru, že s ohledem na předchozí splnění předpokladů stanovených obecně závaznými právními předpisy pro zasílání obchodních sdělení a také s ohledem na skutečnost, že kdykoli můžete odmítnout další zasílání obchodních sdělení, se nám nejeví, že by vaše zájmy či základní práva a svobody na ochranu dobrovolně poskytnutých osobních údajů převažovaly nad našimi oprávněnými zájmy na zasílání obchodních sdělení.

   4. S ohledem na výše uvedené a s ohledem na skutečnost, že můžete důvodně očekávat, že dojde ke zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, považujeme za právní základ pro zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení náš oprávněný zájem.

  5. Doba uchovávání. Vaše osobní údaje budou námi zpracovávány po dobu tří (3) let od skončení vaší smlouvy, nicméně nejdéle do doby, než vyjádříte svou námitku nebo učiníte jiný podobný požadavek vůči zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení z naší strany, včetně uplatnění práva na výmaz osobních údajů.

  6. Ostatní příjemci. Osoby, které pro nás zajišťují v souladu s našimi pokyny marketingové služby, osoby zajišťující provoz našich webových stránek nebo mobilních aplikací (zpracovatelé osobních údajů) a jiné společnosti v naší skupině jsou dalšími příjemci vašich osobních údajů.

  7. Vaše práva. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování.

   1. Pokud máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů došlo nebo dochází k porušení Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména u dozorového orgánu v členském státě EU, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde se nachází místo údajného porušení Nařízení.

   2. Máte právo kdykoliv vyslovit námitku vůči zpracování vašich osobních údajů pro přímé marketingové účely, včetně profilování, pokud se profilování týká takového přímého marketingu. V případě, že vyslovíte námitku se zpracováním vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, vaše osobní údaje nebudou za takovým účelem nadále zpracovávány.

 4. ZPRACOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMÝM MARKETINGEM (S VAŠÍM SOUHLASEM)

  1. Specifikace zpracování. S vaším souhlasem zpracováváme vaše

   1. kontaktní údaje, včetně e-mailu, které jste nám při vytvoření účtu poskytli;

   2. informaci o věku, pokud jste nám ji poskytli;

   3. pseudonymizované identifikátory, které jsme za účelem vaší ochrany zavedli, a v případě, že jste se rozhodli zaregistrovat nebo přihlásit na webové stránce prostřednictvím vašeho existujícího účtu u třetí strany (např. Facebook, Gmail, Apple), zpracováváme také pseudonymizovaný identifikátor, který vygeneruje a poskytne k přihlašování taková autorizovaná třetí strana;

   4. údaje o vašem používání webové stránky např. IP adresa a Geo IP) a údaje o vašem zařízení (např. operační systém, prohlížeč a jeho verze), které se získávají automaticky vaším používáním webové stránky;

   za účelem zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) propagujících nás, naši skupinu nebo třetí osoby či za účelem činění dalších marketingových aktivit vůči vám, včetně vašeho marketingového profilování. Toto zpracování osobních údajů je založeno na vašem výslovném souhlasu, přičemž máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

  2. Účel zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit vůči vám, včetně vašeho marketingového profilování

  3. Právní základ. Právním základem zpracování osobních údajů je váš souhlas, který nám dáváte ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

  4. Doba uchovávání. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat (uchovávat) po dobu čtyř (4) let od obdržení vašeho souhlasu se zpracováním, přičemž zpracování bude ukončeno, pokud odvoláte váš souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem.

  5. Další příjemci. Osoby, které pro nás zajišťují  marketingové a reklamní služby, především se jedná o subjekty uvedené zde, a dále osoby zajišťující provoz našich webových stránek nebo mobilní aplikace a jiné společnosti v naší skupině (zpracovatelé osobních údajů), a dále nejrozšířenější sociální sítě např. Facebook, Twitter, LinkedIn (jako správce, či společní správce dle konkrétního případu) jsou dalšími příjemci vašich osobních údajů.

  6. Vaše práva. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a na přenositelnost vašich osobních údajů.

   1. Máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, které jste nám poskytli. Tímto není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete odvolat kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každém obchodním sdělení, které vám zašleme nebo zasláním zprávy elektronické pošty na naši kontaktní e-mailovou adresu (viz. čl. 1.2 těchto Informací).

   2. Pokud máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů došlo nebo dochází k porušení Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména u dozorového orgánu v členském státě EU, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde se nachází místo údajného porušení Nařízení.

   3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani se nejedná o požadavek, který je nutný k uzavření smlouvy.

 5. ZPRACOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S UMÍSTĚNÍM SOUBORŮ COOKIE HTTP VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ

  1. Specifikace zpracování. Prostřednictvím cookie lišty umístěné na webové stránce (dále jen "lišta") nám můžete udělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souvislosti s ukládáním souborů cookies http na vaše zařízení.

   V Praze dne 9. 10. 2023

  2. Účel zpracování. Účely zpracování osobních údajů se liší v závislosti na povaze ukládaných cookies, přičemž podrobnější informace vám budou poskytnuty v rámci lišty nebo v jiném námi publikovaném dokumentu.

  3. Právní základ. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas, který nám dáváte ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

  4. Doba uchovávání. Informace o době uchovávání osobních údajů v souvislosti s ukládáním jednotlivých cookies se liší v závislosti na povaze ukládaných cookies, přičemž podrobnější informace vám budou poskytnuty v rámci lišty nebo v jiném námi publikovaném dokumentu.

  5. Další příjemci. Kategorie příjemců osobních údajů se liší v závislosti na povaze ukládaných cookies, přičemž podrobnější informace vám budou poskytnuty v rámci lišty nebo v jiném námi publikovaném dokumentu.

  6. Vaše práva. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a na přenositelnost vašich osobních údajů.

   1. Máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, které jste nám poskytli. Tímto není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Svůj souhlas můžete odvolat prostřednictvím webové stránky.

   2. Pokud máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů došlo nebo dochází k porušení Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména u dozorového orgánu v členském státě EU, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde se nachází místo údajného porušení Nařízení.

   3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 6. ZABEZPEČENÍ VAŠICH INFORMACÍ

  1. K ochraně vašich osobních údajů používáme administrativní, technická a faktická bezpečnostní opatření v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 7. DALŠÍ INFORMACE

  1. Automatizované rozhodování. Neprovádíme automatizované individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

  2. Činnosti třetích stran. Neneseme odpovědnost za jednání třetích stran, kterým sdělujete osobní nebo citlivé údaje, a nemáme pravomoc řídit nebo kontrolovat zasílání nabídek třetích osob. Pokud si již nepřejete dostávat korespondenci, e-maily nebo jiná sdělení od třetích stran, kontaktujte takovou třetí stranu přímo.

 8. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

  1. Nemáme v úmyslu cíleně předávat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, nicméně někteří naši partneři, jako výše zmínění další příjemci osobních údajů, mohou mít sídlo v zemích mimo EU nebo ukládat data na serverech mimo EU. V takovém případě může dojít ve smyslu Nařízení “k předání Vašich údajů do třetích zemí (do země mimo EU)”, a to i do zemí, pro které Evropská komise dosud nerozhodla o odpovídající ochraně totožné s právem EU. V takovém případě zajistíme, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány a chráněny jednak v souladu s našimi standardními podmínkami ochrany osobních údajů, ale také prostřednictvím vhodných záruk uvedených v čl. 46 Nařízení a dostupných například zde.

 9. ZMĚNY A DOPLŇKY

  1. Budeme vás upozorňovat na veškeré změny v těchto Informacích.

  2. Doporučujeme vám, abyste tyto Informace pravidelně kontrolovali, a byli tak informováni o svých právech.

Livesport s.r.o.