Soccer24.com

Реклама
Реклама
Реклама
24 Sport network:
Политика за поверителност

Въвеждаща информация

Livesport s.r.o. ("ние", "наш(е)(и)(ето)(ата)(ите)" или "нас") зачита неприкосновеността на личния живот на своите потребители ("Вие(Вас)(Ви)" или "Ваш(е)(а)(ето)(ата)(ите)"). Настоящата информация за обработката на лични данни ("Информацията") обяснява как събираме, използваме, разкриваме и защитаваме Вашите лични данни във връзка с нашия уебсайт във всяка езикова версия или местоположение ("Уебсайтът"). Ние обработваме Вашите лични данни във връзка с използването на Уебсайта, регистрацията Ви в Уебсайта, във връзка с директния маркетинг и във връзка със съхраняването на HTTP бисквитки на Вашето устройство.

 1. Нашата самоличност и данни за контакт

  1. Ние, в качеството си на администратор на Вашите лични данни, сме Livesport s.r.o., дружество с ограничена отговорност, със седалище на адрес Bucharova 2928/14, Stodůlky, 158 00 Прага 5, Чешка Република, регистрационен номер на дружеството 27433722, регистрирано в търговския регистър, воден в Общинския съд в Прага, марка C113331.

  2. Нашите данни за контакт са следните: пощенски адрес Bucharova 2928/14, Stodůlky, 158 00 Прага 5, Чешка Република, имейл адрес privacy@livesport.eu.

  3. Назначили сме длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете по всички въпроси, свързани с обработката на вашите лични данни и упражняването на вашите права, като изпратите имейл на адрес dpo@livesport.eu..

 2. ОБРАБОТКА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА И ВАШАТА РЕГИСТРАЦИЯ

  1. Спецификация на обработката при използване на Уебсайта. Ако използвате Уебсайта, ние обработваме за целите Б и В, посочени по-долу, записите, свързани с използването на Уебсайта (IP адрес, Geo IP, данни за операционната система, вида и версията на браузъра Ви и потребителските настройки на Уебсайта), които се получават автоматично, когато използвате Уебсайта, и информация за възрастта, ако сте ни предоставили такава информация.

  2. Спецификации за обработка на регистрацията и влизането в системата. Ако създадете акаунт или влезете в Уебсайта, използвайки предварително създаден акаунт от други наши платформи или продукти, когато използвате Уебсайта, ние ще обработваме допълнително Вашите лични данни, когато използвате Уебсайта за целите А, Б и В по-долу, например

   1. данните за контакт, включително имейл, които сте ни предоставили при създаването на профила си;

   2. информация за възрастта, ако е необходима за регистрация или след влизане в системата;

   3. данни, свързани с използването на функциите на Yебсайта (например гласуване в анкета или любими отбори);

   4. псевдонимизиран идентификатор за наблюдение на работата на Уебсайта и съобщаване на технически неизправности, други псевдонимизирани идентификатори, които сме въвели, за да Ви защитим, и ако сте избрали да се регистрирате или да влезете в Уебсайта чрез съществуващ профил в трета страна (напр. Facebook, Gmail, Apple), обработваме също Вашето име, снимка и генериран от трета страна псевдонимизиран идентификатор, предоставен от тази оторизирана трета страна за влизане;

   5. данни за Вашите покупки, ако има такива, на Уебсайта.

  3. Цели на обработката. Обработваме Вашите лични данни дотолкова, доколкото е необходимо за следните цели:

   • Цел А: Целта на обработката на Вашите лични данни е да се изпълни договор между Вас и нас или да ни се даде възможност да предприемем стъпки преди сключването на такъв договор във връзка с Вашата регистрация или влизане в Уебсайта.

   • Цел Б: Целта на обработката на горепосочените лични данни е да се осигури техническото функциониране на Уебсайта, т.е. правилното и безпроблемно функциониране на Уебсайта и свързаното с това отстраняване на докладвани технически грешки и последващата оптимизация (предотвратяване на грешки в бъдеще) на Уебсайта.

    Извършихме оценка на това дали е възможно да обработваме личните Ви данни за тази цел и също така извършихме необходимия тест за пропорционалност, който оценява интересите за защита на Вашите права и нашите интереси. Стигнахме до заключението, че с оглед на факта, че по-голямата част от личните данни, които обработваме, са достъпни за други цели, че използваме псевдонимизирани идентификатори, че отстраняването на дефекти е и в интерес на потребителя на Уебсайта, че последващата оптимизация на Уебсайта е в интерес на всички потребители на Уебсайта, не ни се струва, че Вашите интереси или основните Ви права и свободи за защита на личните Ви данни надделяват над нашите законни интереси, както е посочено по-горе.

   • Цел В: Целта на обработката на Вашите лични данни е да спазваме нашите законови задължения, особено в областта на данъчното облагане, счетоводството и регламентирането на рекламата.

  4. Правно основание. Правното основание за обработката на лични данни за всяка цел е следното:

   1. за цел А е, че тази обработка е необходима за изпълнението на договор между Вас и нас или за да ни позволи да предприемем стъпки преди сключването на такъв договор по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) ("Регламентът").

   2. за цел Б е нашият легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от Регламента да осигурим техническата работа на Уебсайта.

   3. за цел В е да се спазят правните задължения съгласно член 6, параграф 1, буква в) от регламента.

  5. Период на съхранение. Вашите лични данни ще бъдат обработвани

   • за цел А за период от три (3) години след края на договора Ви;

   • за цел Б за срока на договора, ако сте създали акаунт при нас, или за 1 месец след използването на Уебсайта, ако не сте създали акаунт; и

   • за цел В за периода, необходим за изпълнение на правни задължения в съответствие с приложимото общозадължително законодателство.

  6. Други бенефициенти. Лица, които извършват технически дейности за нас, включително лица, които ни предоставят услуги по хостинг и разработване на софтуер, както и други дружества от нашата група ("нашата група"), могат да бъдат други получатели на Вашите лични данни. В случаите, когато това се изисква от нас по силата на общозадължително законодателство, съответните публични органи също могат да бъдат допълнителни получатели на Вашите лични данни с цел изпълнение на задълженията им по силата на общозадължително законодателство.

  7. Вашите права. При спазване на условията, посочени в Регламента, и в зависимост от посочените цели, имате право да поискате да Ви предоставим достъп до личните Ви данни, право на коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработката им, както и право на преносимост на личните Ви данни. Моля, имайте предвид, че може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да изпълним такова искане.

   1. Ако подозирате, че обработката на личните Ви данни е нарушила или нарушава Регламента, имате право, inter alia, да подадете жалба до надзорен орган, по-специално до надзорен орган в държавата членка на ЕС, в която имате обичайно местопребиваване, работно място или място на предполагаемото нарушение на Регламента.

   2. Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни за цел Б. В случай че възразите срещу обработването на личните Ви данни за цел Б, ние няма да продължим да обработваме Вашите лични данни, освен ако не докажем убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите или Вашите права и свободи, или когато тези данни са необходими за установяването, упражняването или защитата на нашите правни претенции.

   3. Не сте задължени да ни предоставяте личните си данни. Предоставянето на личните Ви данни обаче е необходимо изискване за цел А, т.е. за сключването и изпълнението на договор, и без предоставянето на личните Ви данни не е възможно да се сключи или изпълни договорът, като това може да Ви попречи да използвате определени функции и покупки в рамките на Уебсайта, които са достъпни само за регистрирани потребители. Обработката на Вашите лични данни за Цел В е законово изискване във връзка с Вашата потенциална покупка на Уебсайта.

 3. ОБРАБОТКА, СВЪРЗАНА С ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ НА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

  1. Спецификации за обработка. Ако се регистрирате на Уебсайта или влезете в Уебсайта, като използвате предварително създаден акаунт от други наши платформи или продукти (като наш клиент), ние можем да ви изпращаме търговски съобщения (маркетингови оферти) относно наши собствени подобни услуги в съответствие с общоприложимото законодателство, като за тази цел обработваме:

   1. данните за контакт, включително имейл, които сте ни предоставили при създаването на профила си;

   2. псевдонимизирани идентификатори, които сме въвели за Ваша защита, а в случай че сте избрали да се регистрирате или да влезете в Уебсайта чрез съществуващия си профил в трета страна (напр. Facebook, Gmail, Apple), обработваме и псевдонимизирания идентификатор, генериран и предоставен от тази оторизирана трета страна за влизане;

   Тази обработка на лични данни не се основава на вашето съгласие, но имате право да възразите срещу тази обработка по всяко време.

  2. Цел на обработката. Целта на обработката на Вашите лични данни е да изпращаме търговски съобщения до Вас, като наш клиент, в съответствие с общозадължителното законодателство.

  3. Правно основание. Правното основание за обработването на Вашите лични данни е, че това обработване е необходимо за целите на нашите законни интереси по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от Регламента.

  4. Нашите легитимни интереси. Нашият легитимен интерес се основава на факта, че Вие сте наш клиент (потребител) и че сме ви предоставили ясна, отчетлива, безплатна и проста възможност да се откажете от използването на вашите електронни данни за контакт за изпращане на търговски съобщения при събирането на Вашите лични данни.

   1. При изпращането на търговски съобщения действаме в съответствие с общозадължителното законодателство.

   2. В преамбюла на точка 47 от Регламента се посочва, наред с другото, че "обработването на лични данни за целите на директния маркетинг може да се счита за обработване, извършвано за целите на легитимния интерес".

   3. Извършихме оценка дали е законно да обработваме личните Ви данни за целите на изпращането на търговски съобщения и също така извършихме необходимия тест за пропорционалност, който оценява интересите за защита на Вашите права и нашите интереси. Стигнахме до заключението, че с оглед на предишното изпълнение на предпоставките, определени в общозадължителното законодателство за изпращане на търговски съобщения, както и с оглед на факта, че можете да откажете по-нататъшни търговски съобщения по всяко време, не ни се струва, че Вашите интереси или основни права и свободи за защита на личните данни, които сте предоставили доброволно, надделяват над нашите законни интереси за изпращане на търговски съобщения.

   4. С оглед на горното и на факта, че можете основателно да очаквате личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на изпращането на търговски съобщения, считаме, че законният ни интерес е правното основание за обработване на личните Ви данни за целите на изпращането на търговски съобщения.

  5. Период на съхранение. Вашите лични данни ще бъдат обработвани от нас за период от три (3) години след края на договора, но не по-дълго от момента, в който възразите или подадете друго подобно искане за обработване на лични данни за целите на изпращане на търговски съобщения от нас, включително за упражняване на правото Ви на изтриване на лични данни.

  6. Други получатели. Лицата, които ни предоставят маркетингови услуги в съответствие с нашите инструкции, лицата, които управляват нашия уебсайт или мобилни приложения (обработващи данни), и други дружества от нашата група са други получатели на Вашите лични данни.

  7. Вашите права. При спазване на условията на Регламента имате право да поискате от нас да Ви предоставим достъп до Вашите лични данни, право на коригиране или изтриване на Вашите лични данни или право на ограничаване на обработката на Вашите лични данни.

   1. Ако подозирате, че обработката на личните Ви данни е нарушила или нарушава Регламента, имате право, inter alia, да подадете жалба до надзорен орган, по-специално до надзорен орган в държавата членка на ЕС, в която имате обичайно местопребиваване, работно място или място на предполагаемото нарушение на Регламента.

   2. Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, когато профилирането е свързано с такъв директен маркетинг. Ако възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, личните Ви данни повече няма да бъдат обработвани за такива цели.

 4. ОБРАБОТКА, СВЪРЗАНА С ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ (С ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ).

  1. Спецификации за обработка. С ваше съгласие обработваме вашите

   1. данни за контакт, включително имейл, които сте ни предоставили, когато сте създали профила си;

   2. информация за възрастта, ако сте ни я предоставили;

   3. псевдонимизирани идентификатори, които сме въвели за Ваша защита, а в случай че сте избрали да се регистрирате или да влезете в Уебсайта чрез съществуващия си профил в трета страна (напр. Facebook, Gmail, Apple), обработваме също така псевдонимизирания идентификатор, генериран и предоставен за влизане от тази упълномощена трета страна;

   4. данни за използването на Уебсайта от Ваша страна (напр. IP адрес и Geo IP) и данни за Вашето устройство (напр. операционна система, браузър и версия на браузъра), които се събират автоматично при използването на Уебсайта от Ваша страна;

   за целите на изпращане на търговски съобщения (маркетингови оферти), популяризиращи нас, нашата група или трети страни, или за целите на извършване на други маркетингови дейности спрямо Вас. Тази обработка на лични данни се основава на Вашето изрично съгласие, което имате право да оттеглите по всяко време.

  2. Цел на обработката. Целта на обработката на Вашите лични данни е да Ви изпращаме търговски съобщения и да извършваме други маркетингови дейности спрямо Вас.

  3. Правно основание. Правното основание за обработката на Вашите лични данни е Вашето съгласие, дадено ни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от Регламента.

  4. Период на съхранение. Ние ще обработваме (съхраняваме) Вашите лични данни за период от четири (4) години от датата, на която сме получили Вашето съгласие за обработването им, като обработването ще бъде прекратено, ако оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за тази цел.

  5. Други получатели. Лицата, които предоставят маркетингови и рекламни услуги за нас, по-специално изброените тук лица, както и лицата, които управляват нашия уебсайт или мобилно приложение, и други дружества от нашата група (обработващи данни), и най-широко използваните социални мрежи като Facebook, Twitter, LinkedIn (като администратори или съвместни администратори, според случая) са допълнителни получатели на Вашите лични данни.

  6. Вашите права. При спазване на условията, посочени в Регламента, имате право да поискате да Ви предоставим достъп до личните Ви данни, право на коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, както и право на преносимост на личните Ви данни.

   1. Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни, които сте ни предоставили, по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката на Вашите лични данни преди това оттегляне на съгласието. Можете да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни, като кликнете върху хипервръзката, предоставена във всяко търговско съобщение, което Ви изпращаме, или като изпратите електронно съобщение на нашия електронен адрес за контакт (вижте член 1.2 от настоящата информация).

   2. Ако подозирате, че обработката на личните Ви данни е нарушила или нарушава Регламента, имате право, наред с другото, да подадете жалба до надзорен орган, по-специално до надзорен орган в държавата членка на ЕС, в която обичайно пребивавате, работите или където се намира мястото на предполагаемото нарушение.

   3. Не сте задължени да предоставяте лични данни. Предоставянето на Вашите лични данни не е законово или договорно изискване, нито е изискване, което е необходимо за сключването на договор.

 5. ОБРАБОТКА, СВЪРЗАНА С ПОСТАВЯНЕТО НА HTTP БИСКВИТКИ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО.

  1. Спецификации за обработка. Чрез лентата за бисквитки, разположена на Уебсайта ("Лентата"), можете да ни дадете съгласието си за обработката на личните Ви данни във връзка със съхраняването на http бисквитки на Вашето устройство.

   В Прага на 09.10.2023 Livesport s.r.o.

  2. Цел на обработката. Целите на обработката на лични данни варират в зависимост от естеството на съхранените бисквитки и по-подробна информация ще Ви бъде предоставена в Лентата или в друг документ, публикуван от нас.

  3. Правно основание. Правното основание за обработката на Вашите лични данни е съгласието, което ни давате по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от Регламента.

  4. Период на съхранение. Информацията за периода на запазване на личните данни във връзка със съхранението на отделни "бисквитки" варира в зависимост от естеството на съхранените "бисквитки" и по-подробна информация ще Ви бъде предоставена в Лентата или в друг документ, публикуван от нас.

  5. Други получатели. Категориите получатели на лични данни варират в зависимост от естеството на съхраняваните "бисквитки" и по-подробна информация ще Ви бъде предоставена в Лентата или в друг документ, публикуван от нас.

  6. Вашите права. При спазване на условията, посочени в Регламента, имате право да поискате да Ви предоставим достъп до личните Ви данни, право на коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, както и право на преносимост на личните Ви данни.

   1. Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни, които сте ни предоставили, по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката на Вашите лични данни преди оттеглянето на съгласието. Можете да оттеглите съгласието си чрез Уебсайта.

   2. Ако подозирате, че обработката на личните Ви данни е нарушила или нарушава Регламента, имате право, наред с другото, да подадете жалба до надзорен орган, по-специално до надзорен орган в държавата членка на ЕС, в която обичайно пребивавате, работите или където се намира мястото на предполагаемото нарушение на Регламента.

   3. Не сте задължени да предоставяте лични данни. Предоставянето на Вашите лични данни не е законово или договорно изискване, нито е изискване, което е необходимо за сключването на договор.

 6. СИГУРНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Използваме административни, технически и фактически мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни в съответствие с общозадължителните правни разпоредби.

 7. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Автоматизирано вземане на решения. Ние не извършваме автоматизирано вземане на индивидуални решения по смисъла на член 22 от Регламента.

  2. Дейности на трети страни. Ние не носим отговорност за действията на трети страни, на които разкривате лична или чувствителна информация, и нямаме правомощия да насочваме или контролираме изпращането на оферти от трети страни. Ако вече не желаете да получавате кореспонденция, имейли или други съобщения от трети страни, моля, свържете се директно с такава трета страна.

 8. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕС

  1. Нямаме намерение целенасочено да предаваме Вашите лични данни на трета държава (държава извън ЕС) или на международна организация, но някои от нашите партньори, например другите получатели на лични данни, споменати по-горе, може да са базирани в държави извън ЕС или да съхраняват данни на сървъри извън ЕС. В такива случаи може да има "предаване на Вашите данни на трети държави (на държава извън ЕС)" по смисъла на Регламента, включително на държави, за които Европейската комисия все още не е взела решение за адекватна защита, идентична с тази на правото на ЕС. В такива случаи ние ще гарантираме, че Вашите лични данни се обработват и защитават както в съответствие с нашите стандартни условия за защита на данните, така и чрез подходящите предпазни мерки, посочени в член 46 от Регламента и достъпни например тук.

 9. Промени и ИЗМЕНЕНИЯ

  1. Ще ви уведомим за всякакви промени в настоящата информация.

  2. Препоръчваме ви да проверявате редовно настоящата информация, за да сте сигурни, че сте запознати с правата си.